referenties

Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden voor Lezersonderzoek.com, pill welke verder wordt genoemd de leverancier. Degene die met Lezersonderzoek.com de overeenkomst tot het leveren aangaat, dosage wordt verder genoemd de afnemer. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de opdracht, diensten en (deel)producten die Lezersonderzoek.com levert, tenzij in de opdrachtovereenkomst daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Werkwijze
1. De leverancier zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de geldende professionele normen en in overeenstemming met de afspraken zoals vastgelegd in de opdrachtbevestiging uitvoeren.
2. Wanneer dat voor een goede uitvoering van de overeenkomst is vereist, heeft de leverancier het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten uitvoeren.
3. De afnemer zorgt dat alle gegevens waarvan de leverancier heeft aangegeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de leverancier worden verstrekt. Als benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt heeft de leverancier het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de afnemer in rekening te brengen.

Geheimhouding
4. De leverancier verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de afnemer die als vertrouwelijk zijn gekenmerkt. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht.

Tussentijdse wijziging van de opdracht
5. Herzieningen, aanvullingen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht die niet in de geoffreerde prijs zijn inbegrepen zullen apart in rekening worden gebracht.
6. Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd of uitgebreid wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht zal op verzoek apart geoffreerd worden.
7. Indien de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is de leverancier niet verplicht deelproducten die nog niet gereed zijn te leveren. De leverancier heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding van 25% voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.
8. Is tengevolge van overmacht de leverancier niet in staat tot nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de opdracht, of is tengevolge van overmacht de nakoming van de overeenkomst vertraagd, dan kan de leverancier de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding aan de opdrachtgever ter zake van ontbinding. De afnemer heeft de verplichting om van de leverancier het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en hem dat gedeelte te betalen. Dit geldt niet als het uitgevoerde gedeelte geen zelfstandige waarde heeft.
9. Onder overmacht wordt verstaan dat wat daaronder in het normale spraakgebruik, wet, doctrine en jurisprudentie geacht moet worden. Daarnaast valt daaronder ook het uitblijven van aanvoer van een derde partij of stagnatie in de aanvoer van materialen of de levering van productiemiddelen/data of gegevens, en in het algemeen omstandigheden gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten de controle of invloedssfeer van de leverancier vallen en/of waarvan in redelijkheid niet van de leverancier verwacht mag en kan worden dat hij daarop invloed heeft.
10. Zo spoedig mogelijk na het intreden van de overmachtsituatie wordt de opdrachtgever hiervan door de leverancier schriftelijk op de hoogte gebracht.

Offerte en offertekosten
11. Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Indien het eerste gesprek verder gaat dan een presentatie van de leverancier en een kennismaking met het gevraagde werk, bijvoorbeeld omdat de presentatie overgaat in een werkbespreking en al direct wordt ingegaan op mogelijke oplossingen, dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht.
12. Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor één maand, gerekend vanaf de offertedatum. De kosten van omvangrijke offertetrajecten kunnen in rekening worden gebracht. Een offerte is omvangrijk als hiervoor meer dan in totaal vier uur werk moet worden verricht.
13. De in de offerte eventueel opgenomen voorstellen, blijven eigendom van de leverancier, ook als de offerte is betaald. De voorstellen worden tegen onrechtmatig gebruik beschermd op grond van artikel 162, Boek 6, van het Burgerlijk Wetboek. Wanneer de opdrachtgever de voorstellen wil gebruiken zonder verder gebruik te maken van de diensten van de leverancier, dan is dit mogelijk voor 25% van de totaalprijs van de offerte.

Vrijwaring
14. De afnemer heeft de plicht om voorstellen als vragenlijsten en teksten n.a.v. het onderzoek, in het onderzoekstraject te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart de leverancier tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de leverancier.
15. De afnemer dient te voldoen aan de wettelijke regels rondom de anti-spam wetgeving als beschreven in Artikel 11.7 van de Telecommunicatiewet; voorwaarden commerciële communicatie. De afnemer is ervoor verantwoordelijk dat de geadresseerden van aangeleverde e-mail adressen vooraf toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van een uitnodiging voor deelname aan een onderzoek. De leverancier behoudt zich het recht voor boetes ten gevolge van het niet voldoen aan deze wetgeving, zonder tussenkomst van de rechter, in rekening te brengen bij de afnemer.

Aansprakelijkheid
16. De leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, of misbruik van de verzamelde gegevens door derden, tenzij de schade of het misbruik het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de leverancier.
17. Voor het geval wordt geoordeeld dat de leverancier geen beroep op het voorgaande (punt 14) toekomt, geldt dat de leverancier jegens de afnemer uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag.

Auteursrechten
18. Het auteursrecht op voorstellen voor een project en de daarbij behorende stukken berust bij de leverancier. Het auteursrecht op rapporten en andere in het kader van het project opgestelde stukken, berust ook bij de leverancier, tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtgever is gerechtigd de hier bedoelde schriftelijke stukken te vermenigvuldigen, echter uitsluitend voor intern gebruik binnen de eigen organisatie.

Betaling
19. Bij langdurige of omvangrijke opdrachten kan de leverancier betaling in termijnen verlangen.
20. De betalingsverplichting geldt ook als de afnemer de geleverde diensten of producten niet wenst te gebruiken.
21. De betalingstermijn van de factuur is binnen eenentwintig dagen na factuurdatum. Bij betalingen later dan dertig dagen na de factuurdatum is de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum die dertig dagen na de factuurdatum ligt. Hiervoor is geen aparte ingebrekestelling nodig. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de afnemer.

Geschillen
22. Op elke overeenkomst tussen de leverancier en de afnemer is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie te schikken. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld te schikken, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de leverancier.

Meer informatie!

Benieuwd wat uw lezer vindt? En hoe u uw uitgave kunt versterken? We geven u graag meer informatie! Laat een berichtje of vraag achter. U ontvangt binnen 24 uur een reactie!

Ik wil meer weten
Voordelen van lezersonderzoek.com
Algemene Voorwaarden